...

مقاله ویژگی های کانسار مس پورفیری میدوک و کانسارهای پیرامون آن منطقه مورد مطالعه در شمال و خاور شهرک بابک، پیرامون کانسار  مس پورفیری میدوک می باشد. این منطقه به جز میدوک ٥ محدوده دیگر را در برمیگیرد که مانی سازی آنها شواهد مس پورفیری را نشان می دهند. این محدوده ها از خاور به سمت باخبتر عبارتند از: میدوک، پرکام، چاه فیروزه،

(کهتکورها)، سقینو (سرنو)، گود کلواری، ایجو. از نظر ماگمایی در این محدوده حداقل چهار فاز ماگمایی را در ترشیری تا کواترنر ازهم می توان تفکیک کرد. سنگ های ماگمایی این منطقه را می توان در دو دسته تقسیم نمود: سنگ های آتشفشانی، نیمه آتشفشانی وپیروکلاستیک های وابستهبه آن و توده های کوچک تحت عنوان توده های پور فیری. سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی وپیروکلاستیک های وابسته: این سنگ ها در منطقه ترکیب متناوبی از بازالت تا ریولیت دارند اما به طور مشخص سنگ هایی که ترکیب آندزیتیدارند غالب می باشند، هر چند که حجم توف های اسیدی نیز در این مناطق قابل توجه است. سنگ های آتشفشانی دامنه سنی از ائوسن تاکواترنر دارند.

 

سنگ های آتشفشانی پلیو کواترنر اغلب ترکیب اسیدی دارند و گنبدها و دم های این منطقه را می سازند. در این دم ها هیچ نوع کانی سازی قابل مشاهده نیست. توده های نفوذی کوچک تا متوسط، ابعاد این توده ها ٠.٥ تا ٥ و یا گاه به گاه ٢٠ کیلومتر مربع می رسد. اینتوده ها سنگ های آتشفشانی ائوسن و ائو-الیگوسن را قطع نموده اند.

اغلب توده های نفوذی حالت پورفیری دارند و ترکیب  شیمیایی آن هانزدیک به هم و اغلب از نوع کوارتز دیوریت تا دیوریت می باشد. میزان کانی های فرومنیزین آن ها پایین است و همگی دگرسان شده اند.  این توده ها اغلب کانی سازی از نوع مس پور فیری را نشان می دهند. از میان توده های پورفیری یاد شده می توان گفت که توده میدوک بارورترین توده سرتو بی بارورترین آن ها پایین است و همگی دگرسان شده اند.  اینتوده ها اغلب کانی سازی از نوع مس پورفیری را نشان می دهند.  از میان توده های پورفیری یاد شده می توان گفت که توده میدوک بارورترینو توده سرنو بی بارترین آن ها میباشند. به طور کلی از نظر غنای کانی سازی می توان این توده ها را به ترتیب زیر ردیف کرد: توده پورفیریمیدوک، توده پر کام، توده کهتوکور ها، توده ایجو، توده گلود کلواری و توده سرنو.